PC Games, Software, Gift Cards and more - Shop Online at G2A.COM

Sign in / Register

Welcome!
Sign in with FacebookSign in with PayPalSign in
By clicking Sign in with Google, Facebook, or PayPal, you agree to G2A's Terms & Conditions and Privacy Policy.
Don't have an account?Register

  PROMOCJA G2A DISCOUNT CODE

  1. DEFINICJE

  1.1. Postanowienia opisane w tym Regulaminie przyjmują następujące brzmienie:

  G2A PLUS oznacza program subskrypcyjny oferowany przez G2A.COM, w ra-mach którego użytkownik może otrzymać dostęp do różnych towa-rów, usług lub praw.

  Polityka prywatności oznacza dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów. Polityka prywatności dostepna jest pod tym adresem: https://www.g2a.com/pl/privacy-policy.

  Regulamin oznacza ten regulamin wraz z załącznikami; wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile nie wskazano inaczej.

  Regulamin G2A.COM oznacza regulamin normujący warunki i zasady korzystania z G2A Marketplace, a także udziału w programie G2A PLUS dostępny pod niniejszym adresem: https://www.g2a.com/terms-and-conditions.

  Regulamin CCC oznacza regulamin normujący warunki i zasady uczestnictwa w Klubie CCC dostępny pod niniejszym adresem: https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu-18-05-2021.

  Klient oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która bierze udział w promocji objętej tym Regulaminem.

  Konsument oznacza Klienta, będącego osobą fizyczną, który biorąc udział w promocji objętej tym Regualminem działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani w związku z wykonywaniem wolnego zawodu.

  Kod oznacza kod alfanumetyczny, za pomocą którego Klient może nabyć prawo do subskcypcji G2A PLUS objętej promocją opisaną w tym Re-gulaminie.

  G2A Marketplace oznacza platformę internetową w domenie g2a.com.

  Umowa oznacza umowę, która zawierana jest między G2A.COM a Klientem na udział w programie G2A PLUS.

  G2A.COM oznacza G2A.COM LIMITED z siedzibą w Hongkongu, adres: 31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hongkong, numer rejestrowy: 2088957.

  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2.1. Organizatorem promocji jest G2A.COM, tj. G2A G2A.COM LIMITED with its registered office in Hong Kong, 31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong.

  2.2. W ramach promocji, Klient będący klubowiczem CCC, posiadający status Silver lub Gold, który otrzymał Kod w związku z zakupem towaru lub usługi od podmiotów w z grupy CCC, w okresie wskazanym w punkcie 4.1. poniżej, uprawniony jest do otrzymania subskrypcji G2A PLUS na okres 1 miesiąca od dnia jej aktywacji. Szczegóły uczestnictwa w klubie CCC dostępne są w Regulaminie CCC.

  2.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców do-konujących zapisu na subskrypcję G2A PLUS w ramach promocji objętej tym Regulaminem, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

  2.4. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy pomiędzy G2A.COM a Klientem.

  2.5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

  2.6. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów, uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego lub zwrócić się do G2A.COM o jego dostarczenie na trwałym nośniku, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  2.7. Klient nie może umieszczać na platformie G2A Marketplace ani dostarczać do G2A.COM treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywać platformy G2A Marketplace w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osób trzecich chronione pra-wem.

  2.8. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym podczas procedury rejestracji na platformie G2A Marketplace są zgodne z prawdą, kompletne, rzetelne i niewpro-wadzające w błąd. Klient przyjmuje do wiadomości, że G2A.COM będzie wykorzystywał te dane Klienta dla potrzeb wykonania Umowy.

  2.9. Klient może porozumiewać się ze G2A.COM poprzez: (i) formularz kontaktowy dostępny na platformie G2A Marketplace pod adresem: https://supportcenter.g2a.com/#/tickets/add/ccc_g2a_plus lub (ii) pisemnie: G2A PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater, 00-112 Warszawa, Polska. Koszty korzysta-nia przez użytkownika z rzeczonych środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient oraz są one obliczane według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.

  2.10. G2A.COM oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczo-nych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Interne-tu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „za-infekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. Dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagroże-nia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzy-stających z sieci Internet.

  2.11. Żadne promocje lub inne szczególne oferty nie podlegają łączeniu się z promocją objęta tym Regulaminem, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, innej szczegól-nej oferty cenowej lub produktowej.

  2.12. Ten Regulamin pozostaje on bez uszczerbku dla postanowień Regulaminu G2A.COM.

  3. REJESTRACJA

  3.1. W celu złożenia użycia Kodu otrzymanego w ramach promocji objętej tym Regulaminem przez Klienta na platformie G2A Marketplace, Klient zobowiązany jest zarejestrować się oraz posia-dać aktywne konto na platformie G2A Marketplace. Warunki i zasady rejestracji oraz korzy-stania z konta na platformie G2A Marketplace określa Regulamin G2A.

  3.2. W celu rejestracji na platformie G2A Marketplace, Klient powinien wypełnić formularz rejestra-cyjny udostępniony przez usługodawcę na platformie G2A Marketplace, przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do usługodawcy na platformie G2A Marketplace poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym oraz zaakcep-tować Regulamin G2A. Warunki i zasady rejestracji oraz korzystania z konta na platformie G2A Marketplace określa Regulamin G2A.COM.

  4. WYKORZYTSANIE KODU

  4.1. Promocja objęta tym Regulaminem trwa od dnia 01 sierpnia 2022 roku do 30 września 2022 roku. Klient może wykorzystać Kod nie później niż do 31 grudnia 2022 roku. Po tym okresie niewykorzytsane Kody zostaną dezaktywowane.

  4.2. Kod może użyć Klient, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest pełnoletni zgodnie z właściwymi przepisami.

  4.3. Kod należy wpisać na G2A Marketplace pod adresem: https://www.g2a.com/plus/redeem-gift-card. W celu wykorzytania Kodu, Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin G2A, któ-ry reguluje warunki i zasady programu G2A PLUS.

  4.4. Po wykorzystaniu Kodu, G2A.COM przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektro-nicznej potwierdzenie wykorzystania Kodu. Potwierdzenie wykorzytsania Kodu jest oświad-czeniem G2A.COM o przyjęciu oferty Klienta na dostarczenie usługi G2A PLUS i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.

  5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  5.1. Postanowienia tego punktu 5 Regulaminu nie stosuje się do Konsumentów oraz do osoby fizycznej z Polski zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodar-czą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wy-nikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów prawa polskiego.

  5.2. Odpowiedzialność G2A.COM z tytułu rękojmi wobec Klienta w zakupem G2A PLUS jest wyłą-czona.G2A.COM nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć na skutek nieprawidłowego działania poszczególnych usług w G2A Marketplace lub G2A PLUS będących wynikiem zdarzenia niezależnego od działań G2A.COM.

  5.3. G2A.COM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zanie-chaniem Klienta, w szczególności nieprawidłowym korzystaniem przez niego z usług lub ko-rzystaniem z usług w G2A Marketplace lub G2A PLUS w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem lub Regulaminem G2A.COM.

  5.4. G2A.COM ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umo-wy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami, G2A.COM ponosi odpowiedzialność tyl-ko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą, w tym wyłącza się odpowiedzialność G2A.COM z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich.

  5.5. G2A.COM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody roszczenia, straty związane lub dotyczące uczestnictwa Klienta w Klubie CCC.

  6. REKLAMACJA

  6.1. Wszelkie reklamacje związane z Kodem lub realizacją Umowy, Klient może składać w dowol-nej formie, w tym poprzez (i) formularz kontaktowy dostępny na platformie G2A Marketplace pod adresem: https://supportcenter.g2a.com/#/tickets/add/ccc_g2a_plus lub (ii) pisemnie: G2A PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater, 00-112 Warszawa, Polska.

  6.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (ii) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo od-stąpieniu od Umowy; oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominię-ciem zalecanego opisu reklamacji.

  6.3. G2A.COM w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do re-klamacji Kodu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.

  6.4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpa-trywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpa-trywania sporów. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma in-ternetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

  6.5. Konsument z Polski posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądo-wych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (i) wniosek o rozstrzygnię-cie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (ii) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wo-jewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwe-go ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (iii) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Sto-warzyszenie Konsumentów Polskich).

  7. POSTANOWIENIA RÓŻNE

  7.1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z platformy G2A Marketplace.

  7.2. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn przez Sprzedawcę, w szcze-gólności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę lub oferty handlowej G2A.COM, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do prze-pisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania plat-formy G2A Marketplace, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom platformy G2A Marketplace, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad dzia-łania platformy G2A Marketplace. W takim wypadku G2A.COM poinformuje Klienta o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając mu na adres e-mail zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 15 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian. Zmiany Re-gulaminu nie dotyczą Umów zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

  7.3. Wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd polski. Postanowienia tego nie stosuje się do Konsumentów oraz do osoby fizycznej z Polski zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów prawa polskiego.

  7.4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Postanowienia tego nie stosuje się do Konsumentów oraz do osoby fizycznej z Polski zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością go-spodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowe-go, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospo-darczej, udostępnionego na podstawie przepisów prawa polskiego.

  G2A.COM Limited 31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street
  Causeway Bay, Hong Kong
  Incorporation number: 2088957
  Business registration number: 63264201

  Customer (support) services are granted by G2A PL Sp. z o.o.
  Address:
  G2A PL Sp. z o.o.
  53 Emilii Plater Street
  00-113 Warsaw

  G2A.COM Direct BV - marketplace support
  James Wattstraat 77 A 3,
  1097DL Amsterdam

  G2A.COM FacebookG2A.COM TwitterG2A.COM YoutubeG2A.COM InstagramG2A.COM LinkedInG2A.COM TwitchG2A.COM Reddit image

  Use of this Web site constitutes acceptance of the Terms and Conditions and Privacy policy. All copyrights, trade marks, service marks belong to the corresponding owners.